Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Els establiments comercials

Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista (BOE núm. 15 de 17.1.96)

La present Llei té per objecte principal establir el règim jurídic general del comerç minorista. així com regular determinades vendes especials i activitats de promoció comercial, sense perjudici de les lleis dictades per les Comunitats Autònomes en l'exercici de les seves competències en la matèria.

S'entén per comerç minorista aquella activitat desenvolupada professionalment amb ànim de lucre consistent a oferir la venda de qualsevol classe de articles als destinataris finals dels mateixos, utilitzant o no un establiment.