Associació de Comerciants Independents i Empresaris de Catalunya

Règim administratiu de l’activitat comercial

Aquells que pretenguin exercir l’activitat comercial han de complir els requisits següents:

  • Estar donats d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents a l’IAE.
  • Estar donats d’alta al règim de la Seguretat social que els correspongui.
  • Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la venda.
  • Disposar de les autoritzacions municipals corresponents.
  • Satisfer els tributs que les ordenances municipals estableixin per a l’exercici de l’activitat comercial.